Hunter S. Thompson and Oscar Zeta Acosta

Hunter S. Thompson and Oscar Zeta Acosta | Rare celebrity photosHunter S. Thompson and his friend and attorney Oscar Zeta Acosta on their trip to Las Vegas, 1971.